NiNa.Az
sonra sonraki sonrakı sonraya sonrada sonradan sonrasi sonrası sonralar sonralarda sonralara sonralardan sonrasini sonrasını sora soraki sorakı soraya sorada soradan sorasi sorası soralar soralarda soralara soralardan sorasini sorasını. Avanqard incesenet Basqa dillerde oxuyun Izle Redakte Bu adin diger istifade formalari ucun bax Avanqard deqiqlesdirme Avanqard fr avant garde herfi menasi avant qabaq ireli garde qorumaq muhafize etmek XIX esrin sonu XX esrde qabaqcil Avropa inceseneti Mundericat 1 Yaranmasi yayilmasi 2 Rusiyada avanqard musiqi 3 Azerbaycanda avanqard musiqi 4 Menbe 5 Edebiyyat 6 IstinadYaranmasi yayilmasi Redakte Avanqard fr avant garde sozu Bodler dovrunde yeni XIX esrin ortalarinda yaranmis ve oz epoxasinin zovqunu qabaqlayan senetkarlara samil olunmusdur Musiqi kontekstinde bu termin yalniz Ikinci dunya muharibesinden sonra Bulez Stokhauzen Berio Nono Ksenakis ve XX esrin ikinci yarisinda fealiyyet gosteren diger bestekarlarin musiqisi ile elaqedar istifade olunmaga basladi Taninmis ingilis musiqisunasi P Qriffitsin tebirince eyni zaman kesiminde calisan Amerika bestekarlarinin yaradiciligini seciyyelendirerken adeten basqa terminler tetbiq olunur Meselen Con Keyc ve onun ardicillarinin yaradiciligina bir qayda olaraq eksperimental musiqi termini samil edilir Karter ve Bebbitte geldikde ise Qriffitsin tebirince onlari avanqardin meftunedici xassesi cetin ki celb edir Rusiyada avanqard musiqi RedakteSovet rus musiqisunasiginda avanqardin iki fazasi iki dalgasi ayird edilir Y Xolopovun teklif etdiyi dovrlesdirilmeye gore birinci dalga 1908 1925 ci ikinci dalga 1946 1968 ci illeri ehate edir Birinci avanqard musiqiye yeni tonalliq Messian mikroxromatika Visneqradski Haba yeni ritm Stravinski Berq azad atonalliq Yeni Vyana mektebi seriya ve dodekafoniya Sonberq Vebern ideyasini getirmisdir Ikinci avanqard ise serializm sonorika aleatorika elektron ve konkret musiqi feza musiqisi ferdi layihe esasinda qurulan formalar heppeninq ve multimedia bexs etdi Ikinci avanqardi birinci avanqardin yeni musiqisi nden ferqlendirmek ucun En Yeni musiqi ifadesinden istifade edirler Bulezin fikrince her iki period Yeni musiqiye aiddir Vebern ve XX esrin birinci yarisina aid diger bestekarlar yeni musiqi dunyasinin feth edilmesi prosesine celb olunmuslar Muharibeden sonraki nesilden olan bestekarlar ise butun bu nailiyyetleri ses fezasi zaman ve formanin yeni konsepsiyasi ile xeyli derecede zenginlesdirmisler Kecmis sovet mekaninda avanqard ozunu oten esrin 60 ci illerinde gostermeye baslayir Mehz bu zaman avanqardin esas ideyasi dodekafoniya serializm musiqi yaradiciliginda genis intisar tapir Yalniz SSRI ve Qerb dunyasi arasinda demir perde nin aradan goturulmesi siyasi iqlimin mulayimlesmesi okeye daxil olan informasiyanin hecminin xeyli artmasina serait yaradir ve exz olunan melumat ve biliklerin sinaqdan kecirilmesi telebatini dogurur Mehz bu zamandan yeni sovet musiqisi tarixi baslanir Umumiyyetle SSRI de avanqarda munasibetde hemise siyasi faktor boyuk rol oynayib V Silvestrov M Rostropovicle sohbeti xatirlayaraq qeyd edir ki Qerbde Ikinci dunya muharibesinden sonra ele bir veziyyet yaranmisdi ki aparici bestekarlar Yeni Vyana mektebi qarsisinda bir nov gunahlarini yumaq niyyeti ile yaradirdilar SSRI de ise dodekafoniyaya muraciet teqiblerle musayiet olunurdu Bele bir seraitde Qara Qarayevin SSRI de avanqard herekatin lideri kimi rolu xususidir 1961 ci ilde Birinci Beynelxalq Los Anceles festivalina sefer edib qayidan Q Qarayevin kederli etirafi kifayet qeder seciyyevidir Musiqide biz elli il geri qalmisiq Bestekari bu festivalda seslenen eserlerde Sonberq metodunun ferdi yozumu hallari heyrete getirmeye bilmezdi Azerbaycanda avanqard musiqi RedakteEvvelki yaradiciligina yeni movqeden nezer salaraq onu tenqide meruz qoyan Q Qarayev ozunu amansizcasina sindirib yeni sahillere uz tutur Muvafiq olaraq 1964 cu ve 1967 ci illerde bestelenen Ucuncu simfoniya ve Violino konserti Qarayevi yenilesme herekatinin onderleri sirasina cixarir Onu da qeyd edek ki bestekarin seriya texnikasina muracieti ne qeder gozlenilmez olsa da musiqi tefekkurunun xususiyyetleri ile six elaqedar idi Qarayev senetinin nufuzlu arasdiricisi L Karagicevaya uz tutaq Yaradiciliqda ciddi ozunenezarete meyilli musiqideki ilk addimlardan kompleksvariant Mazel intonasiya inkisafi metoduna ustunluk veren linear polifonik mentiqle silahlanmis Qarayev seriya texnikasinda oz musiqi tefekkuru ile hemaheng olan cox sey askarlamisdi Hemin dovrun umumi ab havasini tesevvur etmek ucun Sovetskaya muzika jurnalinin 1965 1968 ci illere aid kitabcalarini vereqlemek kifayetdir 1966 ci ilde bas tutan SSRI Bestekarlar Ittifaqinin V Plenumunda yer alan mubahisenin mahiyyetini tenqidci L Geninanin tebirince qesden sxematiklesdirmeye yol vererek bele mueyyenlesdirmek olar do major yoxsa seriya R Sedrinin yazdigi kimi Q Qarayev hemin seraitde ehkamci ve muhafizekarlara qarsi aciqca cixis etmekden cekinmemis boyuk curet numayis etdirmisdir Sedrinin tebirince o zaman tribunaya qalxib butun zal qarsisinda heqiqeti beyan etmek evde oturub 12 tonluq texnikada sakit ve sust musiqi bestelemekden daha faydali daha cesaretli addim kimi qiymetlendirilmelidir Dodekafoniya texnikasinda yazilan Ucuncu simfoniyasi ve Violino konserti ile Qarayev yaradiciliq nailiyyetlerini yekunlasdirmis eyni zamanda Azerbaycan musiqisinin gelecek inkisaf yollarini mueyyenlesdirmisdir Boyuk ustad bir nov oz hemkarlari ve telebelerinde durmadan axtarmaq ireliye dogru hereket etmek inkisaf etmek isteyini stimullasdirmisdir Sovet musiqisinde avanqard milli simasi ile secilirdi Tesadufi deyil ki M Aranovski oz Simfonik axtarislar adli fundamental tedqiqatinda Qarayevin Ucuncu simfoniyasinin esas ugurunu ele onun milli enenelerle elaqelerinin kesilmemesinde gorur Alimin tebirince Qarayev bu texnikani milli musiqi dili cercivesine daxil edir Bu ise o demekdir ki muasir bestekar ucun fuqa ancaq musiqi prosesinin mueyyen bir sekilde qurasdirilmasi sistemi oldugu kimi eynile on iki ton vasitesile bestelemek texnikasi da onun ucun ancaq texnikadir Onu da qeyd edek ki kecmis sovet mekaninda genis intisar tapmis yeni folklor dalgasi nin numayendeleri avanqard texnologiyalara xususi maraq gosterirdiler S Savenko demek olar ki butun neofolklorcularin avanqardci kimi cixis etmesini tekzib olunmayan eyni zamanda paradoksal bir fakt adlandirir Avanqard musiqinin nailiyyetleri Serq musiqisinin esas xususiyyetleri ile hemaheng idi Tembr sonorlugu metrik periodikliyin yoxlugu mexsusi modal qeyritemperasiyali ses yuksekliyi sistemleri mikrointervalika materialin serbest improvizasiyali inkisafi zamanin statik tebieti formanin fasilesizliyi kontinual forma avanqard musiqinin butun bu xasiyyetnamelerini eslinde Azerbaycan enenevi musiqisinin seciyyelendirilmesi ucun ugurla istifade etmek olar Odur ki avanqard xasseli Serq anlaminin yaranisi hec de tesadufi deyil Basqa sozle XX esr bestekarlarinin nailiyyetleri kimi qiymetlendirilenlerin boyuk bir qismi eslinde milli musiqinin folklorun derin qatlarinda esrler boyu qorunub muhafize olunmusdur Yeni texnologiyalar milli musiqi senetinin hemin ozgun xususiyyetlerini daha bariz ifade etmek ucun gozel vasite idi Belelikle 60 ci illerin birinci yarisinda Q Qarayevin yaradiciliq seyleri neticesinde Azerbaycan musiqisinde estetik uslub paradiqmasinin evezlenmesi bas verir Onu da qeyd edek ki hele 1963 cu ilde erseye gelen iki eser A Melikovun Metamorfozlar i ve X Mirzezadenin Ocerkler 63 unde musiqi dilinin yenilesmesi temayulleri ozunu aciq askar gosterir 70 ci illerde senete gelmis F Elizade I Hacibeyov F Huseynov C Quliyev R Hesenova avanqard texnologiyalar arsenalina yiyelenerek heresi secdiyi uslub mecrasinda yenilesdirilme prosesine qatilirlar Azerbaycan avanqardinin iki qutbunu qeyd edek Bellidir ki avanqard seriyaserial texnikanin yeni imkanlarini kesf etmis aleatorikani erseye getirmisdir Bu iki avanqard ideya Azerbaycan musiqi enenesi prinsipleri ile cox tebii rabiteye girirdi Axi seriya serial texnikalar ne qeder dusunulmus olculub bicilmis terzde istifade olunsa da variantliligin tetbiqi ucun genis imkanlar acirdi Bu ele Azerbaycan mugamina musiqi folkloruna xas variantliliq idi Aleatorika oz improvizasiya imkanlari ile Azerbaycan musiqisinin tebietine daha cox uygun gelirdi Tenzim olunan ve ya serbest aleatorika sayesinde musiqi toxumasinin total suretde mugam intonasiyalari ile zenginlesmesi bas verirdi Neticede sonoristikanin xususi tipi yaranmisdi Bu hadise hetta xususi bir termin mugam sonoristikasi terminini dogurmusdu Hemin termin ilk defe Rauf Ferhadovun 60 80 ci illerde Zaqafqaziya bestekarliq mektebinin problemleri adli tedqiqatinda istifade olunmusdur Buradaca variantliliq ve improvizasiyaliligin avanqard texnologiyalar prizmasindan nezerden kecirilmesi problemi erseye getirilmisdir Dovrun ab havasini esas temayullerini ayna tek eks etdiren eserler sirasinda texminen eyni zamanda yazilan iki numune gosterilmelidir Ferec Qarayevin iki ifaci ucun Sonatasi 1976 ve Firengiz Elizadenin violoncel ve hazirliqli fortepiano ucun Habilsayagi si 1979 F Qarayevin Sonatasi zamaninin en isarevi eserlerindendir Y Xolopov kecmise blits ekskurs edib Ikinci dunya muharibesinden sonra sovet musiqisinin iller uzre retrospektivini qurarken 1976 ci ile aid esas hadiseler Brejnev durgunlugu nun ciceklenmesi Pyartin tintinnabuli uslubu Snitkenin fortepiano kvinteti Terteryanin Dorduncu simfoniyasi Qubaydulinanin Qelbin saati Brejnev rejimine xidmet gostermeyin numunesi 12 sayli Sovetskaya muzika jurnalinin nesri ile bir sirada F Qarayevin de Sonatasini qeyd edir Sonatada bestekar bir nov seriya texnikasinin imkanlarini tedqiqe meruz qoyur sesin daxiline nufuz edib onun obertonlarini uze cixarmaga sey gosterir O musiqi inkisafini xettvari forma ve feza perspektivi kimi deyil muxtelif ses noqtelerinin aramli ardicilligi kimi basa dusur Bele ki birinci hissede monodiya puantilist metodlarin tetbiqi vasitesile tecessum olunur Umumiyyetle musiqi fezasinda bir nece anliga dondurulub yatirilan sonra ise basqa registrde davam etdirilen mexsusi kardioqramvari resmi ile secilen puantilistik parcalanmis faktura statik problem in R Ferhadov helline xidmet edir Eserde vahid bir emosional veziyyete qerq olmaq niyyeti aciq askar ozunu buruze verir Nuanslarin inflyasiyasi dovrunde bu cox onemli keyfiyyetdir Buradaca bestekarin milli musiqi tefekkuru ile derin bagliligi uze cixir Bellidir ki mugamda mueyyen obraz emosional informasiya baslangic ruseymden tekan alib boyuk zaman mesafesinde tedricen aciqlanir Sonatada bele ekstensiv inkisaf tipi ile rastlasiriq Eserin dinleyisi esnasinda forma prosesin zahiri improvizasiyaligi tesevvuru oyanir Sanki formanin ozu de onun her bir fraqmenti de aciq qeyri qapalidir Bele bir formani habele onun tecrid olunmus istenilen epizodunu sonsuz olaraq davam etdirmek olar Burada Bulezin bir fikrini seslendirmek isterdik Biz Qerb musiqisine aid eserlerin bitkinliyi ne onun silsilesinin qapaliligina ehtiramla yanasmisiq Lakin biz Serq musiqisinin sans ini onun inkisaf aciqligini daxil etdik F Qarayevin Sonatasi Serq musiqisinin hemin sans inin gerceklesdirilmesine eyani numunedir Eyni zamanda bestekar qarsisinda eseri bitirmek problemi dururdu Sonda hazirliqli royalin mezhekeli movzu ile mudaxilesi aheste cereyan eden musiqinin emosional semtini keskin sekilde deyisdirir necib tehkiye zefer calan bayagiliq cuxuruna yuvarlanir Belelikle iki ifaci ucun Sonata en muxtelif avanqard ideyalari ozunde ehtiva edir eyni zamanda bestekarin instrumental teatr sahesinde axtarislarini mujdeleyir 1979 cu ilde F Elizadenin violoncel ve hazirliqli fortepiano ucun Habilsayagi kompozisiyasinin premyerasi oldu Bu eserin 30 ilden artiq dovru ehate eden konsert heyati ugurla davam etmekdedir Mugama kifayet qeder yaxsi beled olan F Elizadenin musiqi duyumu en cagdas ses yazisi vasiteleri uzerinde terbiye olunmusdur Butun bu vasiteler mugamin ozgun cehetlerinin onun mexsusi fonik terefinin inkisaf xususiyyetlerinin qabardilmasina tabe etdirilib Burada faktura toxumasinin total suretde mugam intonasiyalari ile zenginlesmesi bas verir Qati ladofonizm mugam sonoristikasi termininin tetbiqini dogurur En esasi ise sonor aleatorik inkisaf tipi xalq senetinin variant improvizasiyali metodlari ile culgalasir Buradaca I Zemtsovskinin serrast bir musahidesini xatirlatmaq yerine duserdi Musiqi yazili enenenin cercivesinden kenara cixib yaradiciligin ne vaxtsa total sifahi normalarina lakin nota salinmaq esasinda sanki inkari inkar dialektik qanunu uzre qayitmaga can atir En yaxsi kompozisiyalarinda Azerbaycan senetkarlari milli bestekarliq yaradiciliginin enenelerini Qerbin bedii tecrubesi ile uzlasdirmaga muveffeq olmus bu tecrubeden heyat qabiliyyeti yuksek olan milli musiqinin mahiyyetinin aciqlanmasina xidmet eden vasiteler exz etmisler Bu gun ayri ayri tedqiqatlarda eks tesir yeni kecmis sovet mekaninda fealiyyet gosteren bestekarlarin tapintilarinin Qerb musiqisine danilmaz tesiri barede soz acilir Bu qarsiliqli zenginlesme prosesinde Azerbaycan senetkarlarinin oynadigi rol getdikce daha boyuk onem kesb edir 2017 ci il dekabrin 4 de Muzey Merkezinde Medeniyyet ve Turizm Nazirliyinin teskilatciligi ile kecirilen Aluminium III Beynelxalq muasir incesenet biennalisi festivali cercivesinde Azerbaycan bestekarlarinin avanqard musiqisi seslendirilmisdir Fortepianoda M Maqomayev adina Azerbaycan Dovlet Filarmoniyasinin solisti emekdar artist Rena Rzayeva ifa etmis realliqla yuxu arasindaki serhedin kecilmezliyi anlayisi bir daha esrarengiz musiqinin dili ile suurlarda eks olunmusdur Konsertde Qara Qarayevin Aqsin Elizadenin Firengiz Elizadenin ve Rehile Aslanovanin eserleri dinlenilmis Azerbaycan bestekarlarinin avanqard musiqisi xaricden gelmis festival istirakcilarinin maragina sebeb olmusdur Menbe RedakteZumrud Dadaszade Azerbaycan musiqisinde avanqard texnologiyalarin tetbiqine dair Medeniyyet dunyasi elmi nezeri mecmue Azerbaycan Dovlet Medeniyyet ve Incesenet Universiteti Baki 2010 XIX buraxilis s 162 166Edebiyyat Redakte1 Paul Griffiths The Thames and Hudson Dictionary of 20th Century Music 1996 p 22 23 2 Petruseva N A Per Bulez Estetika i tehnika muzykalnoj kompozicii Moskva Perm Real 2002 s 6 3 Silvestrov V V Muzyka eto penie mira o samom sebe Sokrovenny razgovory i vzglyady so storony Besedy stati pisma Avtor statej sostavitel sobesednica M Nesteva Kiev 2004 s 77 78 4 Karagicheva L V Kara Karaev Lichnost Suzhdeniya ob iskusstve Moskva Kompozitor 1993 s 95 5 Genina L S Esli ne sejchas to kogda Genina L Bescenzurnoe dvadcatiletie proshaj kritika Moskva Kompozitor 2006 s 42 6 Holopova V N Put po centru Kompozitor Rodion Shedrin Moskva Kompozitor 2000 s 273 7 Aranovskij M G Simfonicheskie iskaniya Leningrad Sovetskij kompozitor 1979 c 53 8 Q Qarayevin Ucuncu simfoniyasinin seciyyevi milli elametlerinin aciqlanmasi meselesine ilk defe V Serifova Elixanova toxunmusdur Bax Sharifova V Sh Tretya simfoniya Kara Karaeva Iz istorii russkoj sovetskoj muzyki vyp 2 Moskva Sov kompozitor 1976 s 98 118 9 Holopov Yu N Muzyka Rossii mezhdu AVANT i RETRO Muzyka HH veka Moskovskij forum Materialy mezhdunarodnyh nauchnyh konferencij Nauchnye trudy MGK im Chajkovskogo Sb 25 Moskva 1999 s 16Istinad Redakte 1 Menbe https az wikipedia org w index php title Avanqard incesenet amp oldid 4768394, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti,

meqaleler

, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.
Style: Default